26 julio 2010

ARKITEKTURA HITZETIK - ARQUITECTURA ESCRITA

Andres Neumanen lantegia - Taller de Andres Neuman

Hiria Guneak Andres Neuman idazlearekiko lantegia antolatu du; literaturatik abiatuta hiria eta haren definizio garaikideak birpentsatzea da xedea.. Espacio Ciudad organiza un taller con el escritor Andres Neuman para repensar la ciudad y sus definiciones contemporáneas desde la literatura.

Egilearen testuak, literatur genero ezberdinetakoak (olerkiak, ipuinak, eleberri zatiak), irakurri eta aztertuko dira, termino hauetara hurbiltzeko: Hiria, Transgenerikoa, Espazioa, Ez-lekua, Urbea, Auzo globala, Probintzia, Hiriburua, Zentralitatea, Periferia, Mugikortasuna, Mugaz haraindikoa

Se trabajarán leyendo y analizando textos del autor y de diferentes géneros literarios (poemas, relatos, fragmentos de novelas) para aproximarse a términos tales como: Ciudad, Transgenérico, Espacio, No-lugar, Urbe, Aldea global, Provincia, Capital, Centralidad, Periferia, Movilidad, Transfronterizo

Izena ematea: Deialdi irekia da, sortzaile, historiagile, soziologo nahiz arkitektoentzat edo beste diziplina edo ikasketa batzuk dituen jendearentzat; baldintza bakarrarekin: lantegian erabiltzen diren hitzak edo terminoak definitzen aktiboki parte hartzeko prest egotea. Eskaeran datu pertsonalak eta biografia laburra eman beharko dira, eta interesak zein motibazioa adierazten dituen gutuna erantsi. Eskaeren arteko batzuk hautatuko dira, eta horiek izango dute ondoren izena emateko aukera. Eskaerak jasotzeko epea: irailaren 15a. Matrikula doan.

Parte-hartzaile kopurua, gehienez: 10

Urriak 7, osteguna: 19:00 - 21:00.

Urriak 8, ostirala: 10:00 – 14:00 eta 19:00 – 21:00

Inscripción: Se trata de una convocatoria abierta a creadores, historiadores, sociólogos, arquitectos y gente interesada de diferentes disciplinas y/o formación indistinta con el único señalamiento de estar predispuestos a participar activamente en las definiciones de los términos-palabras claves del taller. La inscripción será posible tras una selección de solicitudes donde se envien: datos personales, breve biografía y carta de interés- motivación respecto a estas jornadas. Plazo de admisión de solicitudes: 15 de septiembre. Matrícula gratuita.

Número máximo de participantes: 10

Jueves 7 de 19 a 21 horas

Viernes 8 de 10 a 14 horas y de 19 a 21 horas


Lekua-Lugar: Espacio Ciudad. San Prudencio 30. Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz Datak: 2010eko urriaren 7an eta 8ean, hiru saiotan

Fechas: 7 y 8 de octubre 2010 en tres sesiones

Eskaerak bidaltzeko- Recepción de solicitudes: esci@vitoria-gasteiz.org

Argibideak - Más información: 622244886No hay comentarios: