30 diciembre 2011

TXAKOLINA HILLS__ a fondo


TXAKOLINA HILLS:::INFRAESTRUCTURA RESIDENCIAL PRODUCTIVA

UN BARRIO REVERSIBLE

GETARIA ETA PUTZUAGA-GAINA / GETARIA Y PUTZUAGA-GAINA

Getaria da Gipuzkoako kostaldeko herri arrantzalea da, bertan gertatzen da flysch izeneko fenomeno geologikoa. Kantauri itsasorantz sartzen diren mendi magalak, Txakolinez estalitako estrato erosionatuak, sortzen dute paisaia.

Txakolingintza Garate mendi magaletan kokatzen da, Zarautz, Aia eta Getarian, “jatorrizko deitura Getariako Txakolina” duena.

Proiektuaren eremua herriaren hegoaldeko muga eta txakolin landaketen artean kokatzen da, Potzuaga-Gaina eremuan. Itsasoaren mailaren gainetik 105 metroko batezbesteko kotan. Akumulazioan oinarritzen diren hirigintza eredua errepikatzeak egitura, segregazio eta mugikortasun arazo larriak ekar ditzake Getariako kota hain altuetan.


Getaria da nombre a uno de los pueblos pesqueros de la franja costera Guipuzcoana donde se encuentra el fenómeno geológico llamado flysch. Un paisaje de viñedos de Txakoli cultivados en las laderas de estratos erosionadas que se adentran al mar cantábrico.

El cultivo de txakoli se sitúa en las faldas del monte Garate, entre los pueblos de Zarautz, Aia y Getaria con “Denominación deOrigen Getariako Txakolina”.

El ámbito del proyecto se emplaza en el encuentro entre viñedos y el límite sur del pueblo, en el área de Potzuaga-Gaina se sitúa en una cota media de 105 metros sobre el nivel del mar. Repetir modelos de urbanismo de acumulación residencial en cotas tan altas de Getaria puede generar graves problemas estructurales, de segregación y movilidad.


MALGUA, MOLDAGARRI eta BEREZKOTASUNERA irekia /

FLEXIBLE, ADAPTABLE y abierto a la ESPONTANEIDAD

Ezarpen malgu bat planteatzen da, espazioaren bereganatze eta okupazio sistema gizarte bizitza sortuz eta lotarako auzo izaera ekidinez egingo dira. Bizimodu moldagarriak diseinatu dira, hazkunde periferikoen zurruntasuna eta “gated communities” deritzenak ekiditen dutena, zeinak pribatizatutako espazio residualak eratzen dituzten, erabilera eta ordutegi mugatukoak (Gelh, 2006)* eskalaz kanpokoak...

Muga lausotuko espazioak diseinatu dira, “bestearekiko” errelazio sozialak gauzatzeko oztopoak kenduko dituztenak, azken finean, espazioaren eta gizarte konportamentuaren arteko dialektika berriak sortzean datza. Bertako nukleoarekin sinergiak sortzea da helburua, lehiaketaren premisak kanporantz proiektatzeaz gain proiekturen barnerantz ere proiektatuz.


Se plantea una estrategia de implantación flexible, un sistema de apropiación y ocupación del espacio, dotando de espacios que generen vida social y eviten que se convierta en un barrio dormitorio. Se diseñan formas de habitar flexibles que eviten comportamientos asociados a la rigidez de los crecimientos periféricos y las “gated communities”, es decir, creación de espacios residuales o drásticamente privatizados, limitados en cuanto a posibilidades de uso, horarios, articulación de vida social entre los edificios (Gelh, 2006)*, desfasados en escala,...

Se diseñan espacios de límite difuso, lo cual romperá barreras de relación social con “el otro” y así sucesivamente. En definitiva se trata de establecer nuevas dialécticas entre el espacio y el comportamiento social (Ascher, 2004)* de la misma forma que se pretende crear sinergías con el núcleo existente, trabajar las premisas del concurso, no solo hacia fuera, sino también hacia dentro del proyecto.

AUZO-BASERRI PLANTEAMENDUA / PLANEAMIENTO BARRIO-BASERRI

Baserria bere burua aski duen unitate ekonomikoa da, familiaren beharrak aseko dituen nekazal eremuz inguratua. Baserri izaera duen auzo berri bat planteatu da, hau da, hein batean bere burua aski izango duena. Krisiak xahutu dituen eskemetaz ihes egiten da, babes soila eskaintzen duten segidazko etxebizitza produkzioa esaterako, porroterako bide argia baitira.

Balio gehigarria izango duten aktuazioak planteatu dira, giza behar guztiak asetuko dituztenak, berauen artean; babesa ez ezik, autonomia, elikadura, gizarte erlazioa bideratuko dutenak; nukleoekin singergiak ezarriko dituztenak, elkar zerbitzatuko dutenak; ingurugiroarekiko arduratsua izango direnak. Horregatik da hain garrantzitsua SISTEMA MALGUAren sorrera, momentuoro okupazioa txikitu edo handitu dezakeena borratu ezin den arrastoa utzirik, eta hare gehiago, halako batean desagertu eta toki ezberdin batean birziklatu daitekeena.


La concepción del caserío es la de una unidad económica esencialmente autosuficiente, rodeado de los terrenos agrícolas que suplen prácticamente todas las necesidades de la familia. Se plantea un nuevo barrio con carácter de baserri (caserío vasco), es decir, que en gran parte sea autosuficiente.

Huyendo de los esquemas ya barridos por la crisis, como la producción seriada de viviendas que no ofrecen nada más que abrigo, es una condena clara al fracaso. Se plantean actuaciones con valor añadido, que contemplen todas las necesidades humanas, entre ellas el abrigo, pero también autonomía, alimento, relación social; que establezcan sinergías con los núcleos, que se sirvan mutuamente; que sean responsables en lo ambiental, por eso es tan importante crear un SISTEMA FLEXIBLE que en su momento pueda decidir disminuir su ocupación sin haber generado una huella imborrable, o incluso desaparecer y reciclarse en otro lugar; es importante incluso, crear espacios que huyan de la banalización del entorno urbano (Muñoz, 2008)* y mantengan una personalidad basada en relaciones próximas y reales, en un tejido social que elige de forma consciente el lugar y la forma en que va a vivir.

Una comunidad que no se pretende cerrar debe tener muy en cuenta su relación con el núcleo en el que se inserta.

BARNE FUNTZIONAMENDU FISIKO/SOZIALA / FUNCIONAMIENTO FISICO/SOCIAL INTERNO

EGOITZA AZPIEGITURA PRODUKTIBOA / INFRAESTRUCTURA RESIDENCIAL PRODUCTIVA

Produktiboa denarekin erlazio estua planteatzen da, auzo produktiboa. Bertan, bizilagunen arteko erlazioez gain lan arloko erlazioak ere emango dira. Gainera, paisaiaren modifikazioarekin erlazio oso estua ezartzen da, espazioaren okupazioaren nondik-norakoak amankomunean erabakiko baitira; irekia eta espontaneoa den gertakizuna sortu nahi da, baina, era honetako auzoek barne-antolaketa maila bat behar du. Funtzionamendu mota honetan amankomunekoa dena finkatuko dugu.

Amankomunean erabaki beharko dugun minimoa espazio komunen erabilera eta sortuko diren aktibitateak izango dira, beti ere erabilera intentsitatearen arabera. Horren araberakoa izango da espazioaren okupazioa.

Helburua ez da gazte-auzo baten sorrera, lanerako adinean daudenean. Jende helduak duen jakinduria pilatuak balio handia izan dezakeela deritzogu auzoaren kapital sozial gisa. Barne antolaketa honek generazio arteko solidaritatea ahalbidetuko du.


Se plantea una relación estrecha con lo productivo. Un barrio productivo, donde no solo se darán las relaciones propias del vecindario sino también las relaciones propias de un entorno laboral. Además, se establece una relación muy estrecha con la modificación del paisaje al decidir en común el nivel de ocupación del espacio; Se pretende algo muy abierto y espontáneo, pero este tipo de comunidad, de barrio, necesita cierto nivel de organización interna. En este nivel de funcionamiento definimos qué es lo comunitario.

El mínimo que deberíamos decidir en común será aquello relativo a la intensidad de usos de los espacios comunes y las actividades a realizar, los niveles de ocupación del espacio y su conformación en relación al espacio común y la carga de trabajo.

No se pretende un barrio exclusivo de gente joven en edad de trabajar, pensamos que el conocimiento acumulado por las personas mayores puede ser un gran valor a tener en cuenta como capital social de este tipo de organización interna, además de generar redes de solidaridad intergeneracional.


ESPAZIOAREN FUNTZIONAMENDU FISIKO/SOZIALA /

FUNCIONAMIENTO FÍSICO/SOCIAL ESPACIAL

Okupazio sistema honek definitzen ditu, zein aktibitate diren etxebizitza barnekoak, zein beste kokatuko diren zehaztu gabeko muga horietan edo zein izango diren erabat publikoak.

· etxe-espazioa: bizitza pribatua ematen dena, babestuena izango dena. Noreberak bere beharren arabera egituratuko duena eta aldakorra izango dena.

· Muga Etxe-espazioa: etxearen inguruko espazioak izanik amankomuneko bizitza ahalbidetzen dutenak (bilkurak, bilera informalak, afariak,...). Sukalde eta jangela partekatuak izan daitezke, terrazak, patioak, tailerrak edo aldi baterako erabilerarako lorategiak.

· Espazio amankomuna: elkarbizitza ematen den espazioa, erkidegoaren bizitza antolatzen den tokia, ekoizpen arloko aktibitate kolektiboak esaterako. Bertan bilkura, aisialdi, kultura eta kontenplaziorako tokiak egongo dira eta erabilerak egituratuko ditu espazio hoiek.

· Muga espazio amankomuna: elkarbizitzako espazioa izanik erabilera publikora zabaltzen dena, erkidegotik kanpo bizi direnentzat.

· Espazio publikoa: ingurura guztiz irekia egongo den espazioa, bertan difusio aktibitateak emango dira; baratza publikoa, eskolarteko bixitak, erakusketak, interpretazio zentrua,... Era berean, ohiko jarduerak ere bereganatuko ditu; ibilaldi, aisi eta erosketa gisakoak. Kanpo-erlazioak amango diren espazioa.

· Satelite espazioa: espazio hau ez dago fisikoki lotua, Getariako herrigunean kokatzen da, baina, estuki lotzen da erkidegoarekin daukan erlazioagatik: ekoizpen kooperatiba, produktuen salmenta zuzena, degustazioak, jatetxeentzako salmenta,...

Este sistema de ocupación define qué actividades se ciñen a lo doméstico y qué otras se moverán en límites difusos o serán claramente comunes o públicas.


· Espacio doméstico: en el que se da la vida privada, es el espacio menos expuesto. Lo conformo según mis necesidades y es cambiante.

· Espacio límite doméstico: aquellos que siendo parte del ámbito doméstico pueden albergar cierta vida común (encuentros, reuniones informales, cenas,...). Pueden ser las cocinas y comedores compartidos, terrazas, patios, talleres, jardines que, estando dentro de la parcela doméstica, se abren a un uso temporal común.

· Espacio común: aquel en el se da la vida en común, organiza la vida de la comunidad y se dan las actividades colectivas que tienen que ver con lo productivo. Es también lugar de encuentro, de ocio, de cultura, contemplativo. El uso realiza el espacio en la mayoría de los casos.

· Espacio límite común: espacio que, siendo de ámbito común, se abre a un uso público por parte de gente exterior a la comunidad, tanto como espacio en si, como en las posibilidades de modificar su uso definido en el ámbito común.

· Espacio público: espacio completamente abierto al exterior, el más expuesto, dónde tienen cabida las actividades de difusión como un huerto público, las visitas escolares, exposiciones, centro de interpretación,... pero también usos cotidianos de paseo, ocio, compras. El espacio a partir del cual se establecen las relaciones con el exterior a todos los niveles (cooperativa de productores, venta directa de productos, degustaciones, venta a hostelería, gestión de espacios “satélite” en el núcleo de Getaria,...)

· Espacio satélite: espacio no vinculado físicamente pues está situado en el núcleo de Getaria, pero si por las relaciones que establece con la comunidad; venta de productos, espacio de difusión,...

El sistema propuesto deberá facilitar un diseño que garantice, dentro de la flexibilidad y la irregularidad, la posibilidad de que se conforme un espacio vivible, siempre accesible, no centrado en los desplazamientos a motor que deberán limitarse al perímetro de la actuación y que garantice también la pervivencia del paisaje (Pozueta et al, 2009).s


ver paneles:Super-equipo:
TOKI arkitekturak (Amaia Casado + Ibon Salaberria) + Laida Juanikorena
monoDestudio (sociología urbana) Jordi Quiñonero + Gema Roig
Gaizka Altuna, Ubay Calle, Julen Quevedo, Andoni Iparragirre (estudiantes de arquitectura)
Patxi de Assas (abogado urbanista)

No hay comentarios: